Порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

Для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації сфера розповсюдження якого буде в межах Кіровоградської області необхідно звернутися до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області за адресою: вул. Дворцова, 6/7, м. Кіровоград, 25022.

Відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" для державної реєстрації (перереєстрації) друкованих ЗМІ, додатків до них подається заява державною мовою окремо на кожне видання. Заява повинна бути надрукована на аркуші формату А-4 за підписом засновника (співзасновників), засновники - юридичні особи мають скріпити заяву печаткою. У заяві про державну реєстрацію  друкованого видання мають бути вказані:

1) засновник (співзасновник) видання: (засновник - юридична особа наводить повну назву згідно з документами, що підтверджують його (їх) цивільну правоздатність (виписка із єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, статут (положення), установчий договір засвідчений нотаріально, громадян України або іншої держави наводить дані про громадянство, що підтверджуються копією відповідних сторінок паспорту)

1.1  пов’язана особа – юридична або фізична особа , яка здійснює контроль  за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї  (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні батьки, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованими засобами  масової інформації;

2) вид видання (газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, календар, дайджест  тощо);

3) статус видання (вітчизняне – засноване виключно резидентами України, спільне – засноване резидентами України за участю іноземців та/або іноземних юридичних осіб);

4) назва видання (мовою, якою виходитиме у світ);

5) мова/мови видання (одномовне, кількома мовами: паралельними випусками,  змішаними  мовами - декількома мовами в одному випуску (із зазначення мов);

6) сфера розповсюдження (місцева; регіональна - дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах України; зарубіжна - за межами України);

7) категорія читачів (усе населення, дорослі, молодь, діти, інваліди тощо);

8) програмні цілі (основні принципи): (стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання: розвиток освіти, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань тощо.);

9) передбачувана періодичність випуску; обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання

10) юридична адреса засновника (кожного із співзасновників), його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб - за наявності), номери зв’язку: (юридична адреса, що наводиться у заяві повинна співпадати з адресою юридичної особи визначеною у відповідних документах – статуті, виписці з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, положенні тощо);

11) місцезнаходження редакції;

12) вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, наукове, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне, для дітей тощо).

Крім того, у заяві зазначається, у разі зміни юридичної особи, банківських реквізитів,  адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням вказаних у заяві, засновник (співзасновники) зобов’язується(ються) протягом одного місяця з дня коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий  орган, в тому числі внести зміни до правоустановчих документів.

Також, до заяви додаються копії документи, якими  підтверджується цивільна праводієздатність засновника або співзасновників. Для фізичних осіб засновників (співзасновників) - копія  паспорта. Для  юридичної особи:

1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;

3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);

4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Право на заснування друкованого засобу масової інформації мають громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, не обмежені у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності; юридичні особи України та інших держав; трудові колективи підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Заява  розглядається реєстраційним органом протягом одного місяця з дня її одержання.

         Засновник (співзасновники) зберігають право розпочати випуск  друкованого ЗМІ протягом одного року  з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію, який є документом постійного зберігання. У разі пропуску цього строку без поважних причин реєструвальний орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію таким, що не підлягає видачі. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ  має необмежений строк дії.

Підтвердженням того, що видання виходить у світ є надання контрольних примірників друкованих ЗМІ до Управління  державної реєстрації служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» за порушення порядку надсилання контрольних примірників друкованих засобів масової інформації редакція, засновники, видавці, розповсюджувачі  особи притягуються  до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України