Основні завдання:

 • участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;
 • державна реєстрація нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
 • розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури; 
 • методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях.

Основні функції:

 • Правовий відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, за потреби готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мін’юсту;
 • підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;
 • здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства підвідомчих органів та установ юстиції, надає їм практичну та методичну допомогу з цих питань;
 • координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;
 • бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;
 • забезпечує доступ до публічної інформації з питань стосовно діяльності відділу;
 • забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції "Офіційним вісником України" та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін’юстом, кодексами України; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін’юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;
 • координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;
 • бере в межах повноважень участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальності "Правознавство", поточних перевірках дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку юристів;
 • організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, надає їм методичну допомогу;
 • здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;
 • бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
 • надає методичну допомогу територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства;
 • здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;
 • організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, шляхом проведення стажувань, семінарів й нарад з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади;
 • перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
 • здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;
 • скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
 • перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласній державній адміністрації, її управліннях, відділах, інших структурних підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
 • бере участь у виданні журналів і газет правового характеру; вивчає попит на юридичну літературу;
 • здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;
 • організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою підвідомчих установ, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;
 • приймає участь у плануванні роботи Головного територіального управління юстиції та проведенні аналітичної роботи з питань, віднесених до повноважень відділу;
 • здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.