10-05-2019 | 16:22

Особливості створення і реєстрації творчої спілки

Творчі спілки є добровільними об'єднаннями професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, та мають фіксоване членство, діють на підставі статуту.

Для здійснення діяльності усі творчі спілки підлягають державній реєстрації. Власне з моменту державної реєстрації творча спілка чи її територіальний осередок набувають і діють зі статусом юридичної особи.

Згідно ст. 8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» творча спілка створюється групою професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська - у складі не менш як 100 осіб, регіональна (місцева) - не менш як 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації.

Членами творчої спілки можуть бути професійні творчі працівники - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років.

Рішення про утворення творчої спілки приймається загальними зборами (з'їздом, конференцією) та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

Стаття 7 вищевказаного закону визначає, що творчі спілки України можуть мати всеукраїнський та регіональний (місцевий) статус. До всеукраїнських творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві творчі осередки у більшості її областей. До регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Всеукраїнським творчим спілкам може надаватися статус національних. Порядок надання творчим спілкам статусу національних встановлюється Кабінетом Міністрів України за пропозицією засновника творчої спілки і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Статтею 10 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» передбачено, що державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Державна реєстрація територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок здійснюється виключно після реєстрації всеукраїнської творчої спілки.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV та статтями 5, 8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», визначено, що для державної реєстрації творчої спілки необхідно подати такі документи:

 1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 2. Документ, що підтверджує створення творчої спілки (протокол загальних зборів (з'їзду, конференції);
 3. Реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з’їзді, конференції) творчої спілки (в якому зазначаються дані щодо учасників загальних зборів (з’їзду, конференції) творчої спілки: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом);
 4. Заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
 5. Відомості про керівні органи творчої спілки (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
 6. Установчий документ (Статут);
 7. Документ про сплату адміністративного збору.

Крім того, невід’ємною частиною протоколу загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення всеукраїнської творчої спілки є також відомості про її територіальні осередки, що підтверджуються протоколами про утворення територіальних осередків всеукраїнської творчої спілки.

Протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення творчої спілки відповідно до ст. 8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» має містити такі відомості:

 1. дата та місце проведення загальних зборів (з’їзду, конференції);
 2. рішення про обрання головуючого та секретаря;
 3. рішення про утворення творчої спілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
 4. рішення про визначення статусу творчої спілки, її професійної спрямованості;
 5. рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування творчої спілки;
 6. рішення про затвердження статуту творчої спілки;
 7. рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління творчої спілки відповідно до затвердженого статуту;
 8. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій.

Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з’їзді, конференції) творчої спілки, в якому зазначаються дані щодо учасників загальних зборів (з’їзду, конференції) творчої спілки: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Творча спілка діє на підставі статуту, що приймається загальними зборами (з'їздом, конференцією). Статтею 5 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» визначено ряд вимог до змісту статуту, а саме: Статут творчої спілки не повинен суперечити законодавству України.

У статуті творчої спілки має бути визначено:

 1. найменування, статус творчої спілки, професійна спрямованість;
 2. цілі, завдання і основні форми діяльності творчої спілки;
 3. умови прийому до членів творчої спілки та вибуття з неї;
 4. права і обов'язки членів творчої спілки;
 5. територіальні осередки творчої спілки;
 6. структура, порядокстворення та компетенція виборних органів творчої спілки, строки та механізм здійснення їх повноважень;
 7. джерела формування майна та коштів творчої спілки і порядок їх використання;
 8. порядок реорганізації та припинення діяльності творчої спілки.

До статуту можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями діяльності творчої спілки.

Державна реєстрація змін

Рішення про затвердження змін до статуту творчої спілки, її територіального осередку, змін у складі виборних органів творчої спілки, її територіального осередку приймається у порядку, визначеному статутом творчої спілки або статутом, на підставі якого діє територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки, та оформляється протоколом засідання уповноваженого органу творчої спілки, її територіального осередку. (ст. 10 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»).

Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки, її територіального осередку є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Необхідно зауважити, що про прийняте рішення суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повідомляється у 60-денний строк у порядку, визначеному Законом України"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV та статтею 10 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», визначено, що для державної реєстрації змін творчої спілки необхідно подати такі документи:

 • Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 • Відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
 • Документ про сплату адміністративного збору, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку;
 • Установчий документ юридичної особи у новій редакції (Статут) – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
 • Заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формою, затвердженою відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.

Для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні член керівного органу (крім керівника) подається копія заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів громадського формування з відміткою про її прийняття.

У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.