11-07-2019 | 15:37

Оскарження рішень, дій та/або бездіяльності державних реєстраторів прав на нерухоме майно та бізнесу

Предметом розгляду Комісії є виключно процедурні порушення, яких припустився державний реєстратор, нотаріус, або інший суб’єкт державної реєстрації під час здійснення реєстраційних дій (відмов у вчинені реєстраційних дій), при цьому не дається оцінка суті угод, не встановлюється недійсність договорів, дотримання у таких договорах балансу прав та обов’язків сторін, не проводиться експертиза справжності документів та підписів на них.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

В свою чергу рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником, а також адреса для листування, засоби зв’язку (номер телефона та/або електронна адреса);

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

3) зміст рішення, дій чи бездіяльності, які оскаржуються (яким реєстратором прийнято рішення та з яких підстав) та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

6) відомості про бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді скарги, а також спосіб, в який скаржник та/або представник бажає отримати повідомлення про розгляд скарги по суті (в один з таких способів: телефонограмою, якщо номер телефону зазначено у скарзі; шляхом перегляду оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту; засобами електронної пошти, якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі;

7) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності).

Для юридичних осіб засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії (згідно наказу Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003»). Для фізичних осіб законодавство не передбачає чітких вимог до засвідчення копій, але вони принаймні повинні бути засвідчені підписом.

Скарга на рішення про державну реєстрацію розглядається виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав у результаті прийняття такого рішення.

Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Наголошуємо, що у разі недотримання хоча б однієї з вимог, передбачених законодавством, Комісія на підставі висновку приймає мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги без розгляду її по суті у формі наказу.

З метою допомоги скаржникам у дотриманні законодавчих вимог звертаємо увагу на поширені помилки та недоліки, яких слід уникати при складанні скарг:

 • відсутність дати складання скарги;
 • закінчення встановленого законом строку подання скарги;
 • подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав, набутого на підставі рішення суду;
 • відсутність засвідчених копій документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника;
 • питання, порушені у скарзі, не стосуються прийняття рішень про державну реєстрацію;
 • відсутність обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 • скарга не містить реквізитів рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
 • відсутність інформації про наявне чи відсутнє судове провадження у зв’язку зі спором між тими самими сторонами, з того самого питання, з того самого предмета і тієї самої підстави.

Слід зауважити, що днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України або його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі якщо останній день строку для подання скарг, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Наступним етапом оскарження у сфері державної реєстрації є розгляд скарги по суті, який здійснюється у строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян" з урахуванням окремих норм, передбачених Законами.

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.

За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи на підставі висновків комісії приймають мотивоване рішення у формі наказу про відмову в задоволенні скарги або задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

 • скасування рішення про державну реєстрацію, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатами розгляду скарги (рішення приймається виключно Міністерством юстиції України);
 • скасування рішення про відмову в державній реєстрації та проведення державної реєстрації;
 • внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;
 • тимчасове блокування доступу державного реєстратора до реєстру;
 • анулювання доступу державного реєстратора до реєстру (рішення приймається виключно Міністерством юстиції України);
 • скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації (рішення приймається виключно Міністерством юстиції України);
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України (рішення приймається виключно Міністерством юстиції України);
 • направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

У рішенні Міністерства юстиції України чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися декілька шляхів задоволення скарги.

Звертаємо увагу, що частиною восьмою статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачає умови, при яких Комісія відмовляє у задоволенні скарги:

1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою статті 34 цього Закону;

2) на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або шляхом проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;

3) у разі наявності інформації про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

4) у разі наявності інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;

5) є рішення цього органу з такого самого питання;

6) в органі ведеться розгляд скарги з такого самого питання від цього самого скаржника;

7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

8) закінчився встановлений законом строк подачі скарги;

9) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу;

10) державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

В свою чергу частина восьма статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» також передбачає умови, коли Комісія зобов’язана відмовити у задоволенні скарги, а саме

1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті;

2) на момент прийняття рішення за результатом розгляду скарги відбулася державна реєстрація цього права за іншою особою, ніж зазначена у рішенні, що оскаржується;

3) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

4) наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;

5) є рішення цього органу з того самого питання;

6) в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;

7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

8) закінчився встановлений законом строк подачі скарги;

9) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу;

10) державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

Стосовно отримання рішення за результатами розгляду по суті скарги Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації повідомляємо наступне.

За результатами розгляду скарги, Комісія надсилається рішення у формі наказу скаржнику, суб’єкту оскарження, а також заінтересованим особам, які брали участь у розгляді скарги по суті, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.