Державна реєстрація торгово-промислової палати

Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР, визначає загальні правові,  економічні та соціальні засади створення торгово-промислових палат в  Україні,  встановлює організаційно-правові  форми  і  напрями  їх  діяльності,  а також принципи їх взаємовідносин з державою.

Торгово-промислова  палата  є  недержавною   неприбутковою самоврядною  організацією,  яка  об'єднує  юридичних  осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України,  та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання.

Торгово-промислова  палата  може займатися підприємницькою діяльністю лише в тому обсязі,  в якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Одержаний нею прибуток не розподіляється між членами торгово-промислової палати,  а спрямовується на  виконання її статутних завдань.

Торгово-промислова палата є юридичною особою, та створюються  з  метою  сприяння розвиткові  народного  господарства та національної економіки,  її інтеграції у світову  господарську  систему,  формуванню  сучасних промислової,  фінансової  і торговельної інфраструктур,  створенню сприятливих  умов  для  підприємницької   діяльності,   всебічному розвиткові    усіх    видів    підприємництва,    не   заборонених законодавством України,  науково-технічних і торговельних зв'язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн.

Завданнями торгово-промислових палат є:

     -сприяння розвиткові  зовнішньоекономічних зв'язків,  експорту українських  товарів  і  послуг,   подання   практичної   допомоги підприємцям у   проведенні   торговельно-економічних  операцій  на внутрішньому  та   зовнішньому   ринках,   освоєнні   нових   форм співробітництва;

     -представлення інтересів  членів палати з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами;

     -організація взаємодії    між    суб'єктами    підприємницької діяльності,  координація  їх  взаємовідносин з державою в особі її органів;

     -участь в організації в Україні та  за  кордоном  професійного навчання  і  стажування  фахівців  -  громадян  України  з  питань підприємництва,  розвитку конкуренції,  а також у  розробленні  та реалізації державних і міждержавних програм у цій галузі;

     -надання довідково-інформаційних послуг,  основних відомостей, що  не  є  комерційною  таємницею,  про   діяльність   українських підприємців  і  підприємців зарубіжних країн згідно з національним законодавством, сприяння поширенню,  зокрема  через засоби масової інформації, знань  про  економіку  і  науково-технічні досягнення, законодавство,  звичаї та правила торгівлі в Україні і зарубіжних країнах, можливості зовнішньоекономічного    співробітництва українських підприємців;

     -сприяння в організації інфраструктури  інформаційного обслуговування підприємництва;

     -надання послуг    для   здійснення   комерційної   діяльності іноземним фірмам та організаціям;

     -встановлення і розвиток зв'язків з іноземними підприємцями, а також організаціями, що об'єднують або представляють їх,  участь у роботі  міжнародних  неурядових  організацій  та  інших   спільних організацій;

     -сприяння розвитку   торгових   та   інших  чесних  звичаїв  у підприємницькій   діяльності,   участь   у   розробленні    правил професійної  етики  у  конкуренції для різних сфер підприємницької діяльності,  галузей економіки,  спілок та об'єднань  підприємців;

     -виконання інших завдань, передбачених її статутом.

Торгово-промислові   палати   створюються   за   принципом добровільного  об'єднання  їх  засновників.  Принцип добровільного об'єднання підприємців у торгово-промислову палату полягає у праві вибору входити або не входити до її складу.

Торгово-промислові   палати   створюються   на   території Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та  Севастополя (регіональні  торгово-промислові  палати).  У  межах  кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць  може  бути  створена  лише одна торгово-промислова палата.

На території України діє Торгово-промислова палата України.

Торгово-промислова палата створюється  за  ініціативою  не менш як 50 засновників, які знаходяться на відповідній території.

Засновники торгово-промислової палати скликають установчий з'їзд (конференцію) або загальні збори, на яких приймається статут і створюються керівні органи торгово-промислової палати.

     Членами торгово-промислової палати можуть бути лише  юридичні особи,  які  створені і діють відповідно до законодавства України, та  громадяни  України,  зареєстровані  як   підприємці,   та   їх об'єднання.

     Статут торгово-промислової палати повинен містити:   

    -найменування і    цілі   діяльності,   завдання   та  функції торгово-промислової палати;

     -найменування адміністративно-територіальної одиниці,  в межах якої торгово-промислова палата здійснює свою діяльність;

     -умови і  порядок  прийняття  до  складу    членів торгово-промислової палати та виходу з нього;

     -права та обов'язки членів торгово-промислової палати;

     -порядок створення   керівних   органів    торгово-промислової палати  та  визначення  меж їх компетенції,  терміни повноважень і порядок прийняття ними рішень;

     -відомості про джерела  формування  майна  торгово-промислової палати;

     -порядок внесення змін до статуту;

     -порядок припинення  діяльності  торгово-промислової  палати і правонаступництво на її майно та кошти;

     -право торгово-промислової палати відповідно до  законодавства України створювати,  реорганізовувати,  ліквідовувати підприємства та організації для виконання своїх статутних завдань.

     До статуту можуть включатися й інші положення,  що стосуються діяльності торгово-промислової палати.

  Статут торгово-промислової   палати   не  повинен  суперечити законодавству України,  а статут регіональної  торгово-промислової палати також Статуту Торгово-промислової палати України.    

Торгово-промислова  палата  України,  інші торгово-промислові палати  набувають  статусу  юридичної  особи  з  дня  їх державної реєстрації  у  порядку,  визначеному Законом України «Про державну реєстрацію   юридичних   осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та громадських формувань».

Для державної реєстрації створення торгово-промислової палати подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань, політичної партії.