07-08-2018 | 17:30

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації від А до Я

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» № 2782-XII від 16.11.1992 р. під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Для того, щоб мати можливість видавати друкований засіб масової інформації, необхідно здійснити його державну реєстрацію. Державній реєстрації підлягають всі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення.

За сферою розповсюдження друковані ЗМІ поділяються на зарубіжні (поширюються за межами України), загальнодержавні (поширюються у межах всієї України), регіональні (поширюються на території двох і більше областей) та місцеві (поширюються у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, одного району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій). Залежно від цього поділу, їх реєстрація здійснюється такими реєструючими органами:

 1. загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерством юстиції України;
 2. місцевої сфери розповсюдження - головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

Для того, щоб зареєструвати друкований засіб інформації, необхідно подати визначений законодавством перелік документів.

Для фізичних осіб:

 1. заява про державну реєстрацію друкованого ЗМІ;
 2. копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Для юридичних осіб:

 1. заява про державну реєстрацію друкованого ЗМІ;
 2. документи, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників). Такими документами можуть бути:
 • копія статуту (положення), чинна на момент подачі (засвідчена печаткою юридичної особи та підписом її керівника);
 • протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом;
 • установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);
 • довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

Документи мають право подавати: засновник, співзасновники, або уповноважена особа (на підставі довіреності або доручення).

Відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» в заяві про державну реєстрацію друкованого ЗМІ повинні міститися такі відомості:

 1. засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа – зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа – зазначаються прізвище, ім'я (по батькові – за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;
 2. пов’язана особа – юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. Якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи. Якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв'язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;
 3. вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо);
 4. назва видання;
 5. мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску);
 6. сфера розповсюдження (місцева – у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна – дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна – у межах України; зарубіжна – за межами України)
 7. категорії читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо);
 8. програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.);
 9. передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання;
 10. юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб - у разі наявності);
 11. місцезнаходження редакції.

У заяві також указуються відомості, які вносяться до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:

 1. статус видання (вітчизняне або спільне);
 2. вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва тощо).

У разі, якщо засновник (співзасновники) приймають рішення про зміни виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції, такі особи зобов'язані повідомити реєструючий орган протягом одного місяця з дня, коли такі зміни відбулися.

У свою чергу, реєструючий орган повинен в місячний строк розглянути заяву про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації і письмово повідомити засновника (співзасновників) про результат розгляду.

В результаті державної реєстрації друкованого засобу масової інформації за допомогою програмних засобів Державного реєстру формується свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Таке свідоцтво видається заявнику після сплати ним реєстраційного збору. Після того, як засновник (співзасновники) отримають свідоцтво, протягом одного року з дня з дня його одержання за ними зберігається право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації. В разі пропуску цього строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність.

За реєстрацію друкованих засобів масової інформації в залежності від сфери розповсюдження сплачується реєстраційний збір відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів» № 1287 від 17.11.1997 р., а саме: свідоцтва із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн), в межах регіону (області) – 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (408 грн), свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій – 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (238 грн), свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн), свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту – 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн). Розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків. Звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безкоштовного розповсюдження.